Algemene voorwaarden Koningsrun

 1. Evenement; Koningsrun
 2. Deelnemer; de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de run.
 3. Begeleider; de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname als ‘buddy’ aan de run.
 4. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de run.
 5. Organisator; Zorgboerderij de Koningshoeve, Fysio Twenterand

Artikel 1; deelname

 1. Deelname aan de run is uitsluitend mogelijk door e deelnemer en begeleider wanneer zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en het bedrag hebben overgemaakt naar het toegewezen rekeningnummer en vervolgens hiervan een bevestiging van hebben gehad.
 2. Deelname aan de run geschiedt door de deelnemer en begeleider persoonlijk.
 3. Het is voor de deelnemer en begeleider toegestaan hun rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de organisator op de hoogte te brengen van deze overdracht.
 4. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de run geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om de run geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. Ook bij onvoldoende deelname behoudt de organisatie zich van het recht voor de wedstrijd te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort.
 5. De organisatie kan beslissen over het af lasten van het evenement, vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk huis.
 6. De deelnemer en begeleider moeten te allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de run opvolgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van instructies houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan de run ten alle tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 7. De deelnemer en begeleider verklaren geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Artikel 2; aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer of begeleider mochten lijden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer of begeleider aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer en begeleider dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de run.
 4. De deelnemer en begeleider vrijwaren de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 3; portretrecht
De deelnemer verleent wel bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijden of rond de run gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 4; persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie niet opgenomen in een bestand. De organisator zal deze gegevens bewaren om de deelnemer uit te nodigen voor het jaarlijkse evenement. De gegevens zullen NIET verstrekt worden aan derden.

Artikel 5; beeldmateriaal
De organisator houdt zich het recht voor ons beeldmateriaal, dat door  een deelnemer of begeleider gemaakt is tijdens de run, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.